ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


 

1. A szolgáltató adatai:

Cégnév: Advanced Mind Institute LLC
Székhely: 2883 Rhoades Rd. San Diego, CA 92139
Tulajdonos/Ügyvezető: Szentes Róbert
Email: [email protected]
Ügyfélszolgálat: [email protected]

A tárhelyszolgáltató adatai: Kajabi LLC. (székhely: 17100 Laguna Canyon Rd Suite 100 Irvine, CA 92603 United States., Elérhetőség: ​www.kajabi.com)
 

2. Fontosabb fogalom meghatározások:

– Szolgáltató: a szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet. A képzés szervezője, a termék forgalmazója, az előfizetéses szolgáltatás nyújtója. Termékértékesítés kapcsán a Szolgáltató alatt Eladót kell érteni.

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

– Távollevők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Vásárló részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a Vásárló pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét.

– Termék: a weboldal kínálatában szereplő, a weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a szerződés tárgyát képezi, ide értve az online termékeket is.

– Vásárló: minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére Szolgáltató a weboldalán keresztül terméket ad el, vagy szolgáltatást nyújt.

3. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot weboldalán teszi közzé, vagy elektronikus levélben küldi el a Vásárlók részére.

4. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltató által szervezett képzésre való jelentkezés és azon való megjelenés esetén, az online képzés megvásárlása, valamint a Vásárló által történő egyéb termék vásárlás, vagy szolgáltatás nyújtás (előfizetés) során. Ezen feltételek általános szerződési feltételeknek minősülnek, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vásárlókra vonatkoznak.

A Vásárló, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között. Amennyiben a Szolgáltató a vételár (részvételi díj, előfizetési díj) átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Vásárló részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a vételár összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, vagy más módon megfizeti, úgy kell tekinteni, hogy a Vásárló az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

5. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 24. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra és vásárlásra, megrendelésre, előfizetésre hatályosak.

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

Az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott, az alábbiakban megnevezett szolgáltatásokra terjednek ki: a Szolgáltató által szervezett képzéseken való részvétel és a Szolgáltató weboldalán elérhető online képzések, termékek, szolgáltatások (előfizetés) megvásárlása. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételére az a személy jogosult, aki előzetesen jelentkezett a Szolgáltató által meghirdetett képzésre, vagy a terméket, szolgáltatást megrendelte, a jelentkezés (megrendelés) elfogadását a Szolgáltató visszaigazolta, a vételárat (részvételi díjat, előfizetési díjat) megfizette Szolgáltató részére és jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.
Az Általános Szerződési Feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

6. A szerződés létrejötte, a szerződés megszüntetése:

A Vásárló valamint a Szolgáltató közötti jogviszony a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre, mely meghatározza mindkét fél jogait és kötelezettségeit.
A szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vásárló a képzésre jelentkezik, a jelentkezést elküldi, a terméket, vagy szolgáltatást megrendeli, a megrendelést elküldi és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) a Vásárló által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: az adott szolgáltatást már nem nyújtja, a terméket nem forgalmazza, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vásárlóval, amennyiben pénzmozgás történt.

Online és egyéb termék vásárlása:

A Szolgáltató a kurzusok tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről, a termékek tulajdonságairól, a szolgáltatások tartalmáról weboldalán és/vagy elektronikus levélben ad tájékoztatást a Vásárlók számára. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Szolgáltató által készített online és egyéb termékek a www.szentesrobert.hu weboldalon kerülnek bemutatásra. A weboldalon a „Kurzusok” menüpontra kattintva érhetők el az egyes kurzusok. Az egyes online termékre kattintva tekinthetők meg az adott kurzussal kapcsolatos részletes információk. A Vásárló a „Megvásárolom” gombra kattintva indíthatja el a vásárlás folyamatát.

A Vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A regisztrált Vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat.

A már korábban regisztrált Vásárló a „Bejelentkezés” ikonra kattintva, a szükséges adatok megadásával (felhasználónév, jelszó) léphet tovább.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, esetlegesen cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám).

Az adatok megadását követően a Vásárló kiválasztja a fizetési módot.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés megtörténik.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Megvásárlás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Az online kurzus megrendelését és díjának megfizetését követően, a Vásárló a www.szentesrobert.hu weboldalon éri el a megvásárolt kurzust.

Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

Előfizetés a www.SzentesRobert.hu Privát Csoportra:

A Privát Csoport szolgáltatás a Szolgáltató weboldalán kerül bemutatásra, itt részletes leírás található az előfizetéses csomag tartalmáról. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárló a „Vásárlás” és a „Regisztráció” gombra kattintva indíthatja el a vásárlás folyamatát.

A Vásárló dönthet arról, hogy regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül vásárol a webáruházban. A regisztrált Vásárlók belépést követően (e-mail cím, jelszó megadásával) megtekinthetik korábbi megrendeléseiket, a folyamatban lévő rendelések állapotát, jelenlegi helyzetét és számukra egyszerűbbé válik egy újabb megrendelés leadása, hiszen nem kell ismét megadni adataikat.

A már korábban regisztrált Vásárló a „Bejelentkezés” ikonra kattintva, a szükséges adatok megadásával (felhasználónév, jelszó) léphet tovább.

A következő ablakban kerülnek megadásra a Vásárló személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, cégnév, cím, e-mail cím, telefonszám).

Az adatok megadását követően a Vásárló kiválasztja a fizetési módot.

Ezt követően kerülnek elfogadásra az Általános Szerződési Feltételek a vonatkozó négyzet jelölésével.

Ezután – amennyiben mindent rendben talál a Vásárló – a megrendelés elküldésre kerül.

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó megrendelések esetén a Vásárló minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Vásárló által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

A Vásárló a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése egy automatikus válaszüzenet formájában visszaigazolásra kerül, ha szükséges a Szolgáltató képviselője felveszi a kapcsolatot telefonon, vagy elektronikus üzenet formájában a Vásárlóval.

A felek közötti szerződés minden esetben akkor jön létre, amikor a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vásárló megrendelését.

Ha a Vásárló megrendelést küld a webáruház oldalán, és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vásárló ajánlatát) adásvételi szerződés jön létre a Vásárló és a Szolgáltató között.

A Vásárló elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja a megrendelést, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra, így a későbbiekben nem kereshető vissza.

Az előfizetési díj megfizetését követően, a Vásárló a www.szentesrobert.hu weboldalon éri el a közösséget, melynek tagjává válik.

Vásárló a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció/vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Vásárló más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató a Vásárló számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít.

A Vásárló a jelszavát köteles titokban tartani, azt kizárólag személyesen jogosult használni, azt tilos harmadik személynek átadni, vagy hozzáférhetővé tenni.
A szolgáltatás keretében elérhető videókon, előadásokon a Vásárló az alábbiak szerinti korlátozott időre szóló felhasználási jogot szerez:
A Vásárló kizárólag saját maga jogosult megtekinteni a rögzített vagy élő előadásokat és a Szolgáltató, vagy partnere által készített egyéb tartalmakat, azzal, hogy a hozzáférési jogot és az előadások, dokumentumok tartalmát Vásárló másnak tovább nem értékesítheti, nem teheti közzé más internetes oldalon és nem sokszorosíthatja üzleti vagy egyéb célból sem a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában. A jelen bekezdésben rögzített rendelkezések megsértése esetén Vásárló köteles Szolgáltató részére 500.000 Ft összeget kártérítés jogcímen megfizetni.

A Privát Csoportra való előfizetés legrövidebb időtartama 1 hónap. Határozott időtartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy az Vásárlói szerződésben meghatározott időtartamon belül az igényelt szolgáltatásra vonatkozó Vásárlói szerződést rendes felmondással nem szüntetik meg. Jogszerű felmondás hiányában minden előfizetés, az aktuális előfizetési időszak utolsó napján, automatikusan meghosszabbodik, a korábbi előfizetési időszaknak megfelelő hosszúsággal. Felek az adott előfizetési időszak utolsó napjáig jogosultak az előfizetési szerződést felmondani. Ebben az esetben az előfizetés nem hosszabbodik meg, az az adott időszak utolsó napján megszűnik.

7. Ügyfélszolgálat:

A Szolgáltató elektronikus levélben válaszol a Vásárlók képzésekkel kapcsolatos kérdéseire, a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített elérhetőségein.

8. Eladási ár:

Az internetes áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót. Az esetlegesen felmerülő szállítási díjat a termék eladási ára nem tartalmazza. A szállítási költség minden esetben a Vásárlót terheli, amennyiben a Szolgáltató a weboldalon nem ad más tájékoztatást.

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon. Hibás áron történő rendelés esetén is érkezhet a megrendelésről automatikus visszaigazolás a Vásárló elektronikus levelezési címére, ez azonban nem tekinthető a megrendelés elfogadásának. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt termék feladása, vagy az ahhoz való hozzáférés biztosítása előtt telefonon (vagy e-mail-ben) megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a termékek, kurzusok árait pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a webáruházban feltüntetésre, az Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a terméket a hibás áron értékesítse, vagy a kurzust elérhetővé tegye.

Előfizetési díj:

A Videótárhoz és az Énakadémia Közösségi Tagsághoz való csatlakozásért a Vásárló díj fizetésére köteles. Az előfizetési díj a weboldalon kerül feltüntetésre. A weboldalon feltüntetett előfizetési díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint és tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót.

A Szolgáltató fenntartja a weboldalon feltüntetett díjak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt szolgáltatás vételárát nem befolyásolja.

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a megrendelés fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves díj jelenik meg a weboldalon. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelt szolgáltatás biztosítása előtt elektronikus üzenetben megkeresi a Vásárlót egyeztetés céljából. Az ilyen megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az előfizetési díjakat pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került a weboldalon feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szolgáltatást a hibás áron biztosítsa.

A Vásárló elfogadja, hogy az előfizetési díj összegéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott e-mail címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. E-mail cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

9. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

A vásárlás során a Vásárlónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására, vagy törlésére.

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

A Vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vásárló hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vásárlóval.

10. Fizetési feltételek:

A Szolgáltató által üzemeltetett oldalon fizetni bankkártyával a Stripe rendszerével, illetve a PayPal rendszerén keresztül lehet.

Bankkártyás fizetés (Stripe): A vételár kiegyenlítése érvényes bankkártyával történhet a Stripe rendszerének igénybevételével. A megrendelés elküldése után a rendszer aktiválja a Stripe rendszerét. A rendszer továbblépését követően a fizetésre a Stripe Általános Szerződés Feltételeinek rendelkezései vonatkoznak. A fizetés a Stripe honlapján feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet. Itt a fizetéshez meg kell adni a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2).

Vásárló (Előfizető) jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató – az előfizetés időszakához igazodva – előfizetési időszakonként ismétlődve alkalmazza az előfizetési díj bankkártyáról történő lehívását a Stripe rendszerének igénybevételével.

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen dokumentum elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen webshopban (www.szentesrobert.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe nem fér hozzá. A vásárlás többszörösen biztosított rendszeren keresztül történik.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, s Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

Fizetés a PayPal szolgáltatás felhasználásával: A PayPal szolgáltatása révén online fizetési módra van lehetőség a PayPal regisztrációján elérhető egyenlegéről vagy a hozzá regisztrált bankkártyáról. Miután a Szolgáltató webáruházában a Vásárló kiválasztotta a terméket és a fizetésnél a PayPal-t választotta, a webáruház átirányítja a PayPal oldalára. A fizetéshez a PayPal felületén a Vásárlónak be kell jelentkeznie, majd ezt követően hagyhatja jóvá, hogy a PayPal egyenlegből levonásra kerüljön az összeg. A PayPal egy nemzetközi elektronikus kereskedelmi (készpénzmentes pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó) pénzügyi szervezet. A PayPal rendszere elektronikus számlát vezet ügyfelei részére, melyet az ügyfél bankszámláról tölthet fel. Így az internetes vásárlás egyszerű és biztonságos, a PayPal felhasználói név, valamint a jelszó megadása elegendő a fizetés lebonyolításához.

A bankkártyával és PayPal-lal történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Szolgáltató nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak.

Szolgáltató kijelenti, hogy a bankkártyával és PayPal-lal történő fizetés esetén semmilyen, a fizetési tranzakcióhoz szükséges adatot nem kezel, gyűjt, tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá. Egyebekben a személyes adatok kezelésére az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései irányadóak.

Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (termék, kurzus megrendelése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés teljesítésére kizárólag a vételár megfizetését követően kerül sor.

A Vásárló elfogadja, hogy a termék, kurzus ellenértékéről kiállított számlát kizárólag elektronikus úton kapja meg az általa megadott elektronikus levelezési címre. A Vásárlónak gondoskodnia kell arról, hogy az elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) ezt ne akadályozzák. Elektronikus levelezési cím változása esetén a Vásárló köteles a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.

11. Teljesítési idő, a szolgáltatási igénybevétele:

A teljesítés időpontja a képzés megtartásának időpontja, a termék átadása, vagy az ahhoz való hozzáférés biztosítása.

A Vásárló a szolgáltatás igénybevételére az előfizetési díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult. A szolgáltatás igénybevételre való jogosultság megszerzésekor a Szolgáltató e-mailben értesíti az Előfizetőt. Az előfizetés automatikusan megújul. Előfizető jogosult az előfizetési szerződés megszüntetésére, a jelen Általános Szerződési Feltételek 7. pontjában írt rendelkezéseknek megfelelően, a Szolgáltatóhoz címzett, írásbeli, egyoldalú jognyilatkozat megtételével, legkésőbb az előfizetési időszak utolsó napján. A szerződés megszüntetésére az előfizetési idő leteltét követően van lehetőség.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával, legjobb tudása és tapasztalata alapján, a Vásárló érdekeit szem előtt tartva nyújtja, eredmény megvalósítására – a kurzuson, rendezvényen elhangzott információk alapján – nem vállal kötelezettséget.

Vásárló tudomásul veszi, hogy tilos az elhangzottakat hang- vagy kép rögzítésére alkalmas eszközzel – a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül – rögzíteni. A Vásárlók a rendezvényeken kizárólag a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával jogosultak felvételeket készíteni.

Vásárló tudomásul veszi azt is, hogy a rendezvények során, vagy azt követően a Szolgáltató által esetlegesen átadott dokumentumokat, információkat (beleértve az online kurzusok során elhangzottakat is) nem jogosult harmadik személyek számára átadni, továbbítani, sokszorosítani és forgalomba hozni. A rendezvényen és az online kurzusokon elhangzottak, Szolgáltató (vagy partnere) kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, bármilyen felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges.

A jelen bekezdésben rögzített rendelkezések megsértése esetén Vásárló köteles Szolgáltató részére 500.000 Ft összeget kártérítés jogcímen megfizetni.

14. Adatkezelési Tájékoztatás:

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.
A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy a Vásárlók személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.
A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

15. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt elektronikus levél formájában ([email protected]) teheti meg.

16. Vegyes és záró rendelkezések:

A Vásárló weboldalról történő megrendelése feltételezi, hogy a Vásárló az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak (például az internetszolgáltató) felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

17. Vonatkozó jogszabályok:

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

– 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
– 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. október 24. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazandók.